Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 2/16 της 111ΠΜ, για την Προμήθεια Τυροκομικών Προϊόντων – ΑΔΑ: Ω7ΑΞ6-02Ε

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’αριθμ. 2/16, για την προμήθεια τυροκομικών προϊόντων, προς κάλυψη αναγκών της 111 Πτέρυγας Μάχης.