Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισµού Δ.02/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προµήθεια Συσκευασµένων Σάντουιτς – ΑΔΑ: ΩΚΥ76-ΡΣΣ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει τον πρόχειρο επαναληπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό Δ.02/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος (τιµή χωρίς ΦΠΑ), για την προµήθεια συσκευασµένων σάντουιτς, για κάλυψη αναγκών Μονάδων περιοχής Λάρισας.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΚΥ76-ΡΣΣ