Φωτογραφίες από την Παράδοση – Παραλαβή της Διοίκησης της ΕΑΑΑ