Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Σχολής Ικάρων – ΑΔΑ: Ω1ΜΗ6-ΗΨΧ

Η Σχολή Ικάρων προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Σχολή Ικάρων, λόγω αιτήματος εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα, στον τομέα Ηγετικής – Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Γαλλική Γλώσσα με έμφαση στις Τεχνικές Γλωσσικής Επικοινωνίας ως Ξένης Γλώσσας”.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω1ΜΗ6-ΗΨΧ