Κύρωση Πινάκων Απασχόλησης Ωροµίσθιου Διδακτικού Προσωπικού ΣΤΥΑ και ΣΔΙΕΠ/ΠΑ, Ακαδηµαϊκού Έτους 2015-2016 – ΑΔΑ: 6ΩΥΥ6-ΧΒΡ

Κύρωση οριστικών πινάκων επιτυχόντων και επιλαχόντων ως ωροµίσθιο διδακτικό προσωπικό για απασχόληση στη ΣΤΥΑ και ΣΔΙΕΠ/ΠΑ για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6ΩΥΥ6-ΧΒΡ