Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 04/16 της 110ΠΜ, για την Εγκατάσταση Αυτόµατων Πωλητών – ΑΔΑ: ΩΦΥ46-ΡΤΨ

H 110 Πτέρυγα Μάχης (110ΠΜ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση αυτόµατων πωλητών για κάλυψη αναγκών 110ΠΜ – Μ.ΑΤΑ – 1 ου ΑΚΕ – 140 ΣΕΠΗΠ – ΔΑΚ, µε κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο µίσθωµα που θα προσφερθεί για κάθε τύπο πωλητή και µε σταθερές τιµές πώλησης, για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους, εκτιµώµενου ετήσιου µισθώµατος (30,00 €/µήνα ανά µηχάνηµα) ποσού εννιά χιλιάδων ευρώ (9.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΦΥ46-ΡΤΨ