Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 03/16 της 116ΠΜ, για την Εκποίηση Άχρηστων Υλικών – ΑΔΑ: 7ΑΣΛ6-ΒΥΘ

H 116 Πτέρυγα Μάχης (116ΠΜ) προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και δικαίωμα συνέχισης με προφορικές προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για εκποίηση άχρηστου υλικού, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή ανά είδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΑΣΛ6-ΒΥΘ