Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 02/16 της 117ΠΜ, για την Προμήθεια Υγρού Αναπνευστικού Οξυγόνου – ΑΔΑ: Ψ9ΞΒ6-ΝΝΠ

Η 117 Πτέρυγα Μάχης (117ΠΜ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την προμήθεια 85.000lit υγρού αναπνευστικού οξυγόνου και μίσθωση δεξαμενών αποθήκευσης χωρητικότητας 3.000 λίτρων. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας υγρού αναπνευστικού οξυγόνου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δυο χιλιάδων ευρώ (22.000,00€) και της μίσθωσης δεξαμενών στα επτακόσια ευρώ (700,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ9ΞΒ6-ΝΝΠ