Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 03/16 της 114ΠΜ, για την Προμήθεια Υγρoύ Aναπνευστικού Οξυγόνου – ΑΔΑ: 96ΡΧ6-3ΤΒ

H 114 Πτέρυγα Μάχης (114ΠΜ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια υγρού αναπνευστικού οξυγόνου (90.000 lt) µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι δεκαοκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (18.900,00 €), απαλλασσομένου του ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 96ΡΧ6-3ΤΒ