Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 01/16 της 133ΣΜ, για την Περιοδική Προµήθεια Κρεάτων – ΑΔΑ: 61ΨΣ6-4ΜΡ

Η 133 Σμηναρχία Μάχης (133ΣΜ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος, η οποία θα προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης επί του Δελτίου Πιστοποίησης Τιµών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (Τµήµα Εµπορίου) για την περιοδική προµήθεια νωπού κρέατος για τις ανάγκες της 133ΣΜ. Η προϋπολογισθείσα δώδεκα µηνών (12 µηνών) δαπάνη της προµήθειας είναι πενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια δέκα έξι ευρώ και εβδοµήντα δύο λεπτά (57.416,72€), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 61ΨΣ6-4ΜΡ