Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 02/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Κτηνιατρικού Υλικού – ΑΔΑ: Ω5Ζ96-ΩΘΞ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια κτηνιατρικού υλικού. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται σε εξήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια δέκα πέντε ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (64.615,43 €), συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 13%.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω5Ζ96-ΩΘΞ