Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 02/16 του 251ΓΝΑ, για την Ετήσια Συντήρηση του Ψηφιακού Συγκροτήματος Καρδιοαγγειογραφίας – ΑΔΑ: 7ΗΙΥ6-Ψ6Σ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ετήσια
συντήρηση με ανταλλακτικά του ψηφιακού συγκροτήματος καρδιοαγγειογραφίας SIEMENS AXIOM ARTIS DFC του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251ΓΝΑ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη συντήρησης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (48.000,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΗΙΥ6-Ψ6Σ