Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 05/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Συστήματος Ύγρανσης Οξυγόνου Μιας Χρήσης – ΑΔΑ: 7ΓΗΒ6-ΒΙΖ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια συστήματος ύγρανσης οξυγόνου μιας χρήσης του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό ευρώ των σαράντα χιλιάδων διακοσίων (40.000,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΓΗΒ6-ΒΙΖ