Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 01/16 του 251ΓΝΑ, για την Ετήσια Συντήρηση με Ανταλλακτικά Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης – ΑΔΑ: 71796-Η9Ο

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια συντήρηση με ανταλλακτικά πέντε (5) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης ΑΚ-200 και ενός (1) μηχανήματος αιμοκάθαρσης ΑΚ-90S του Οίκου GAMBRO της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του 251ΓΝΑ και την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δέκα επτά χιλιάδων ευρώ (12.000,00€) πλέον του ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 71796-Η9Ο