Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 03/16 του 251ΓΝΑ, για την Ετήσια Συντήρηση του Συστήματος Επεξεργασίας Νερού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού – ΑΔΑ: 6ΣΙΩ6-72Μ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια συντήρηση (ανταλλακτικά, εξαρτήματα, εργασίες, προληπτική συντήρηση) του συστήματος επεξεργασίας νερού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) και την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός έτους, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (13.500,00€)
πλέον του ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΣΙΩ6-72Μ