Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 01/16 της 350ΠΚB, για την Καθαριότητα Χώρων των 350 ΠΚΒ και ΣΥΔ – ΑΔΑ: ΩΛΙΓ6-ΛΒΙ

Η 350 Πτέρυγα Κατευθυνομένων Βλημάτων (350ΠΚΒ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την καθαριότητα χώρων των 350ΠΚΒ και ΣΥΔ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε ποσό 12.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΛΙΓ6-ΛΒΙ