Ματαίωση Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 01/16 του ΑΟΟΑ, για Παροχή Λογιστικής Υποστήριξης – ΑΔΑ: ΩΕΠ7ΟΡΗΕ-ΞΡΩ

Ματαίωση Ημερομηνίας Αποσφράγισης Προσφορών Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 01/16 του ΑΟΟΑ, για Παροχή Λογιστικής Υποστήριξης.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΕΠ7ΟΡΗΕ-ΞΡΩ