Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 16/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Επισκευή Υλικού RADAR TRANSCEIVER Ε/Π SUPER PUMA – ΑΔΑ: 70Υ86-Φ2Κ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επισκευή τριών (3) τεμαχίων υλικού, NSN: 5841013164348, P/N 40019730151, RADAR TRANSCEIVER, S/N 1029, 1310 & 1080, Ε/Π SUPER PUMA. Συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 120.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, και απαλλασσομένης ΦΠΑ.