Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 17/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Γενική Επισκευή Υλικού SERVO CONTROL Ε/Π SUPER PUMA – ΑΔΑ: 6ΩΑΞ6-6ΜΚ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επισκευή έξι (6) τεμαχίων υλικού Ε/Π SUPER PUMA, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 150.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, και απαλλασσομένης ΦΠΑ.