Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της 114ΠΜ, για την Καθαριότητα Χώρων – ΑΔΑ: 66Ε86-ΣΟΓ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος της 114ΠΜ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη εργολήπτη για την καθαριότητα χώρων της 114ΠΜ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 66Ε86-ΣΟΓ