Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 02/16 του MTA, για την την Αποκομιδή ‘Αχρηστων Ελαστικών Αεροσκαφών – ΑΔΑ: 6ΚΖΡ46ΨΧΗ5-Τ5Υ

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, για την ανάδειξη εργολάβου αποκομιδής των άχρηστων ελαστικών αεροσκαφών από Μονάδες της ΠΑ, με τιμή εκκίνησης το ποσό των € 0,23 ανά κιλό.