Δημόσιος Επαναληπτικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός υπ’ αριθμ. 05/16 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Ακινήτων Ιδιοκτησίας ΜΤΑ – ΑΔΑ: 6ΓΔ246ΨΧΗ5-4ΛΦ

Ανακοινώνεται ότι την 21/03/16, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, Αθήνα – 1ος όροφος), δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός, με γραπτές ανοικτές προσφορές που θα συνεχιστούν με προφορικές, για την εκμίσθωση των κάτωθι ακινήτων, ιδιοκτησίας ΜΤΑ: