Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 04/16 της 116ΠΜ, για την Καθαριότητα Κοινόχρηστων Χώρων 116ΠΜ και ΕΜΜΕΕ/Αράξου – ΑΔΑ: ΨΡΘΟ6-ΩΕ5

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 04/16 της 116ΠΜ, για την Καθαριότητα Κοινόχρηστων Χώρων 116ΠΜ και ΕΜΜΕΕ/Αράξου.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΡΘΟ6-ΩΕ5