Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Aνοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 04/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Ειδών Υπόδησης – ΑΔΑ: 71ΝΠ6-ΕΨΗ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.20/15, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (κατ’ είδος), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας ενός (1) έτους, για την προμήθεια ειδών υπόδησης (άρβυλα με κορδόνια τύπου Ι και υποδήματα εξόδου λευκά), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 67.630,00€ συμπεριλαμβανόμενων των κρατήσεων και πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.