Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Aνοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 10/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών Τροφοδοσίας Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών VIP – ΑΔΑ: 7ΝΨΒ6-5Κ7

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), ως επανάληψη του ματαιωθέντος Δ. 01/15, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών – παρεχόμενων υπηρεσιών, με σκοπό την ανάδειξη εταιρείας τροφοδοσίας για τον ανεφοδιασμό (Catering) των Α/Φ VIP της ΠΑ, στο Α/Δ της Ελευσίνας και τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (240.000,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένης ΦΠΑ.