Επαναληπτική Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 05/16 της 114ΠM, για την Ανάδειξη Εργολήπτη για την Καθαριότητα Χώρων – ΑΔΑ: Ψ22Ι6-ΤΛΚ

H 114 Πτέρυγα Μάχης (114ΠΜ) ανακοινώνει την επαναληπτική πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάδειξη εργολήπτη για την καθαρότητα χώρων της 114ΠΜ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.