Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 02/16 της 115ΠΜ, για την Προμήθεια Μπυρών – Οινοπνευματωδών Ποτών – ΑΔΑ: 7ΗΕΜ6-ΕΙ3

H 115 Πτέρυγα Μάχης (115ΠΜ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια μπυρών – οινοπνευματωδών ποτών για ανάγκες πρατηρίου, κυλικείου & λεσχών 115ΠΜ, ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης έως του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΗΕΜ6-ΕΙ3