Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 04/16 της 115ΠΜ, για την Περιοδική Προμήθεια Ειδών Τροφοδοσίας – Σίτισης – ΑΔΑ: Ω0ΛΙ6-ΗΧ9

H 115 Πτέρυγα Μάχης (115ΠΜ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την περιοδική προμήθεια ειδών τροφοδοσίας – σίτισης, για ανάγκες τροφοδοσίας λεσχών 115 ΠΜ, πρατηρίου και κυλικείου, ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης έως του ποσού των δέκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω0ΛΙ6-ΗΧ9