Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 05/16 της 115ΠΜ, για την Περιοδική Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου – Σνακ – ΑΔΑ: ΩΓ356-Ρ0Τ

H 115 Πτέρυγα Μάχης (115ΠΜ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την περιοδική προμήθεια ειδών παντοπωλείου – σνακ, για ανάγκες ΠΟΑ και κεντρικού κυλικείου 115ΠΜ, ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης έως του ποσού των οχτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΓ356-Ρ0Τ