Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 28/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Εξεταστικά Γάντια Νιτριλίου – ΑΔΑ: 72ΞΣ6-ΒΨΑ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού του 251ΓΝΑ, εξεταστικά γάντια νιτριλίου 1xP (small – medium – large). Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό ευρώ των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οχτώ (59.998,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 72ΞΣ6-ΒΨΑ