Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 08/16 της 350ΠΚΒ, για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Ιχθυηρών – ΑΔΑ: 7Υ6Κ6-8ΜΓ

Η 350 Πτέρυγα Κατευθυνομένων Βλημάτων (350ΠΚΒ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό (Δ.08/16), με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια νωπών και κατεψυγμένων ιχθυηρών. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι ευρώ είκοσι τέσσερις χιλιάδες και διακόσια ενενήντα πέντε λεπτά (24.295,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Υ6Κ6-8ΜΓ