Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 02/16 της ΔΑΕ, για Aνάδειξη Αναδόχου για την Εκμετάλλευση των Κυλικείων ΣΙ και ΣΤΥΑ – ΑΔΑ: ΩΑΟΨ6-6ΦΜ

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) προκηρύσσει τον υπ’ αριθμ. 02/16 πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκμετάλλευση των κυλικείων ΣΙ και ΣΤΥΑ. Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται σε ποσό ευρώ χιλίων τετρακοσίων (1.400,00 €).