Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. Π.03/2016 της 117ΠΜ, για την Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου – ΑΔΑ: 6ΚΟ66-8ΘΑ

Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 03/2016,  για την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής και Αποκομιδής Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους του A/Δ Ανδραβίδας.

Αναρτηήθκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΚΟ66-8ΘΑ