Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 04/16 του 251ΓΝΑ, για Ετήσια Συντήρηση Συστημάτων Αγγειογραφίας και Υπερηχοτομογραφίας – ΑΔΑ: 7Δ076-9ΗΝ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ετήσια συντήρηση των συστημάτων Αγγειογραφίας AXIOM ARTIS DBA και Υπερηχοτομογραφίας ACUSON ANTARES του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (48.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Δ076-9ΗΝ