Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 01/2016 της 124ΠΒΕ, για την Προµήθεια Κατεψυγµένου Βοδινού – ΑΔΑ: ΩΣΡΠ6-Σ5Μ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 01/2016 της 124ΠΒΕ, για την προµήθεια δύο χιλιάδων πεντακοσίων κιλών (2.500 kg) κατεψυγµένου βοδινού, προς κάλυψη τριµηνιαίων αναγκών της Μονάδας, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού εννιά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (9.500,00€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα πρόσκληση.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΣΡΠ6-Σ5Μ