Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 18/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Δύο Σετ Πλωτήρων Ε/Π Super Puma – ΑΔΑ: 6ΚΗΕ6-ΒΩΡ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την προμήθεια δύο (2) σετ
πλωτήρων των Ε/Π Super Puma [FWD FLOAT Nsn : 1680144812975 τεμάχια δύο (2), AFT LH FLOAT Nsn :1680145278844 τεμάχια δύο (2) και AFT RH FLOAT Nsn: 1680144812956 τεμάχια δύο (2)], για την κάλυψη άμεσων (FNORS) απαιτήσεων της 112 ΠΜ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 180.000,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένης ΦΠΑ.