Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 20/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Επισκευή Υλικού DOPPLER RADAR Ε/Π Super Puma – ΑΔΑ: 7ΜΒΥ6-ΒΤΨ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επισκευή ενός (1) τεμαχίου υλικού DOPPLER RADAR με NSN: 5841145022804 με P/N: 5231-200-111 & CAGE CODE: F0052 & F6217 ή P/N:704Α45-5760-021 & CAGE CODE: F0210, S/N: 385, Ε/Π Super Puma συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 190.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, και απαλλασσομένης ΦΠΑ.