Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 27/2016 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – ΑΔΑ: ΩΦ0Β6-Ι5Ψ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 27/2016 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ (Βελόνες – Βελόνες Οσφυονοτιαίας Παρακέντησης – Σύριγγες – Πεταλούδες – Πώματα Φλεβοκαθετήρα – Σκαρφιστήρες – Συνδετικά – Προεκτάσεις Ορού – 3WAY).

Αναρτηήθκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΦ0Β6-Ι5Ψ