Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού της 350ΠΚΒ, για την Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου – ΑΔΑ: ΩΔΨ96-Ν7Ρ

Διακήρυξη πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού της 350ΠΚΒ, για την ανάδειξη πλειοδότη κοπής και αποκομιδής αυτοφυούς χόρτου σε ελεύθερους χώρους Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΔΨ96-Ν7Ρ