Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 33/2016 του 251ΓΝΑ, για την Πλύση Ακάθαρτου Ιματισμού – ΑΔΑ: Ω4Ξ36-ΠΘΕ

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 33/2016 του 251ΓΝΑ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολική τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη εργολάβου για την πλύση ακάθαρτου ιματισμού του 251ΓΝΑ.