Ανακοίνωση Επαναπροκήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.18/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Σετ Πλωτήρων Ε/Π Super Puma – ΑΔΑ: 7ΣΩΧ6-ΩΑΣ

Ανακοίνωση επαναπροκήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.18/16 μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια δύο (2) σετ “Πλωτήρων Ε/Π Super Puma”.