Διενέργεια Διαπραγµάτευσης της Μ.ΓΕΑ για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στη Ριτσώνα Βοιωτίας – ΑΔΑ: 6ΠΦΩ6-19Κ

H Moίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Μ.ΓΕΑ) ανακοινώνει τη διενέργεια διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου
υπηρεσιών σίτισης (catering) 1000 ατόµων που θα στεγαστούν στο Κέντρο Ανοικτής Δοµής Φιλοξενίας στην περιοχή Ριτσώνα Βοιωτίας (πρώην 2ο ΑΚΕΠ), κατ’ εκτιµώµενο χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών, ήτοι 30.000 µερίδων. Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία της προµήθειας θέµατος ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδοµήντα έξι χιλιάδων εκατό ευρώ (176.100,00€) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ ποσοστού 23% και των προβλεπόµενων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΠΦΩ6-19Κ