Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισµού υπ’ αρίθμ. 04/16 της 114ΠΜ, για την Κοπή-Αποκοµιδή Αυτοφυούς Χόρτου – ΑΔΑ: ΩΘΟ36-ΠΝΟ

H 114 Πτέρυγα Μάχης (114ΠΜ) προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για λογαριασµό του Μ.Τ.Α, δυνάμει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 4 «Πόροι» του Α.Ν. 1988/1939, με ενσφράγιστες προσφορές και δικαίωµα συνέχισης µε προφορικές προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη–εργολήπτη εφ’ άπαξ κοπής αποκοµιδής αυτοφυούς χόρτου Μονάδος σε έκταση χιλίων εκατό (1.100) περίπου στρεμάτων, έκταση η οποία εκµισθώνεται από το Μ.Τ.Α.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΘΟ36-ΠΝΟ