Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 05/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαρισμού Χώρων Μονάδων Περιοχής Λάρισας – ΑΔΑ: 6ΛΕΗ6-ΘΛΕ

H Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Α/Β Λάρισας (ΔΟΥ Α/Β Λάρισας) προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, µε γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισµού χώρων μονάδων περιοχής Λάρισας (ΑΤΑ – 1 ου ΑΚΕ – 110ΠΜ – ΕΚΑΕ – 140 ΣΕΠΗΠ – ΔΑΚ). Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα έξι ευρώ (33.456,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των προβλεπόµενων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΛΕΗ6-ΘΛΕ