Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 02/16 της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού – ΑΔΑ: Ω2356-1ΙΙ

H Moίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Μ.ΓΕΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ (17.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων.