Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 06/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Προϊόντων – ΑΔΑ: 71Ω46-73Κ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία ειδών, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο ανά είδος διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια κατεψυγμένων προϊόντων (ιχθείς-λαχανικά), προς κάλυψη απαιτήσεων τροφοδοσίας του 251ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 67.650,00€.