Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 08/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Τυροκομικών Ειδών – ΑΔΑ: 7ΗΩΩ6-8Ε5

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο ανά είδος διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια τυροκομικών ειδών, προς κάλυψη απαιτήσεων τροφοδοσίας του 251ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 31.200,00€ σε ετήσια βάση ή 124.800,00€ σε βάθος τετραετίας, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ.