Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 11/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Βιομηχανικών Υγρών – Αερίων και Μίσθωση Δεξαμενών – ΑΔΑ: 7ΘΗΑ6-87Ο

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία ειδών, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο ανά κατηγορία ειδών διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια βιομηχανικών υγρών – αερίων και τη μίσθωση δεξαμενών, προς κάλυψη αναγκών Μονάδων της ΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 766.355,15€ σε ετήσια βάση.