Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 01/16 της 113ΠΜ, για την Εκποίηση Αχρήστων Οχηµάτων – ΑΔΑ: 619Δ6-1Ν8

H 113 Πτέρυγα Μάχης (113ΠΜ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκποίηση αχρήστων οχηµάτων της 113ΠΜ. Το κατ΄ ελάχιστον ποσό εκποίησης, σύµφωνα µε τις ορισθείσες τιµές
εκκίνησης ανά είδος, είναι δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ (2.550,00 €), µε κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιµή ανά προϊόν εκποίησης.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 619Δ6-1Ν8