Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 06/16 της 115ΠΜ, για την Περιοδική Προμήθεια Παγωτών – ΑΔΑ: 7ΡΖΝ6-2ΒΙ

H 115 Πτέρυγα Μάχης (115ΠΜ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την περιοδική προμήθεια παγωτών, για ανάγκες πρατηρίου, κυλικείου και λεσχών, εξαμηνιαίας προϋπολογισθείσας δαπάνης έως του ποσού των δέκα εννιά χιλιάδων ευρώ (19.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΡΖΝ6-2ΒΙ